Skip to content

Voor werkgevers

Kuijpers & Kuijpers heeft een totaaloplossing ontwikkeld voor het risico van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is beschikbaar voor apothekers met een dienstverband die werkzaam zijn bij een zelfstandige openbare apotheek: de Inkomens-aanvulling Verzekering. In de cao voor apothekers in dienstverband is een minimum verplichting geregeld om deze inkomensterugval te beperken. De Inkomensaanvulling Verzekering sluit naadloos aan op de nieuwe cao-afspraken.

Ook als apotheker in loondienst ben je financieel erg kwetsbaar als je door arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. Het UWV wordt bepalend voor het arbeidsongeschiktheidspercentage en de begeleiding indien je een WIA-uitkering ontvangt. Natuurlijk kun je individueel ook een verzekering regelen en soms is dat verstandig.

Volledige en betaalbare bescherming

De inkomensbescherming als oplossing voor apothekers in dienstverband is in de cao gesteld op 70% van het laatste inkomen.

De Inkomensaanvulling Verzekering is volledig in lijn met de cao voor apothekers in dienstverband.

Deze verzekering biedt namelijk bescherming tegen forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid naast een WIA-uitkering van het UWV. Het inkomen wordt aangevuld tot 70 procent van het laatstverdiende salaris voor de eerste ziektedag, zolang de apotheker in loondienst arbeidsongeschikt is en tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Alles over de Apotheker Inkomensaanvulling Verzekering

De Inkomensaanvulling Verzekering voor Apothekers in dienstverband bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

 1. De WIA Hiaat Uitgebreid verzekering. Met deze verzekering wordt de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid geremd. Men behoudt met deze verzekering tenminste 70% van het laatste inkomen voor de eerste ziektedag. Ongeacht de oorzaak van de ziekte of het ongeval, UWV volgend, voor alle leeftijdsgroepen en voor salarissen tot € 200.000,-. Er is derhalve sprake van zowel een WIA Hiaat Uitgebreid verzekering als een WIA Excedent verzekering.
 2. Casemanagement en juridische diensten. Be Suitable begeleidt en coacht de werkgever
  tijdens het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsproces en bewaakt de voortgang van de reintegratie van de arbeidsongeschikte medewerker.

Onderstaand treft u een vereenvoudigde samengestelde uitleg aan omtrent enkele gehanteerde begrippen welke direct of indirect betrekking hebben op de Inkomensaanvulling Verzekering specifiek voor Apothekers in dienstverband. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden blijven in alle gevallen bepalend. Deze veelgestelde vragenlijst dient slechts tot doel een lekenversie te zijn ter ondersteuning van het lezen van de polisvoorwaarden en het begrijpen van de regeling.

Arbeidsongeschikt?

Uw werkgever meldt u bij 42 weken arbeidsverzuim aan bij het UWV en bij de
Inkomensverzekeraar voor Apothekers in dienstverband. Voor het WIA Hiaat verzekeringsdeel geldt dat indien een medewerker binnen zes maanden na de start van de verzekering of aanvang van het dienstverband arbeidsongeschikt raakt er beoordeeld zal worden of de gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of het dienstverband zodanig was dat arbeidsongeschiktheid verwacht kon worden. In het bevestigende geval kan de WIA uitkering uit de polis geheel of gedeeltelijk geweigerd worden. Indien er bij start reeds een soortgelijke (WIA Hiaat) verzekering bestond, dan geldt de bovenstaande beperking niet. Deze beperking geldt weer wel indien het nieuwe medewerkers betreft.

Arbeidsongeschikte medewerker gaat uit dienst.

Indien een verzekerde arbeidsongeschikte medewerker uit dienst gaat blijft deze recht houden
op de reeds verworven uitkeringsrechten.

Be Suitable.

Be Suitable verleent casemanagement en juridische diensten. Daarmee begeleidt zij de werkgever en bewaakt zij de voortgang van het re-integratieproces van de (ex-)werknemer.

Deelnemen.

Het is de werkgever die namens de medewerkers de deelname aan de Inkomensaanvulling
Verzekering verzorgt. De werkgever is de verzekeringnemer. De werkgever regelt de
arbeidsongeschiktheidsverzekering in overeenstemming met de Cao-afspraken.

Er is al een WIA verzekering.

Het kan zo zijn dat er al een WIA verzekering in de werkgever-werknemer relatie is geregeld. In dat geval is het belangrijk om na te gaan of:

 • deze verzekering voldoet aan de nieuwe cao (dat is namelijk een verplichting)
 • of deze verzekering namens de werkgever is gecontracteerd en door de werkgever betaald
  wordt
 • of de te verzekeren apotheker in dienstverband reeds geheel/gedeeltelijk uitkering ontvangt of
  thans ziek is met een mogelijke verwachting dat arbeidsongeschiktheid bereikt gaat worden. In dit geval dient er eerst advies ingewonnen te worden bij Kuijpers-Kuijpers.
Geen premiebetaling.

Voor verzekerden die binnen twee jaar de AOW-leeftijd bereiken behoeft geen premie te
worden betaald. Eveneens behoeft geen WIA-premie betaald te worden voor de verzekerde die
een WIA-uitkering ontvangt.

Aansluiten op de Cao?

In de Cao zijn de collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgesteld zoals deze door overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zijn overeengekomen. Voor de WIA verzekering is de grens aangegeven waaraan de verzekering tenminste moet voldoen.
De Inkomensaanvulling Verzekering voor Apothekers in dienstverband voldoet aan de
voorwaarden van de Cao.

Klachten.

De verzekeringsmaatschappij weigert ten onrechte schade te betalen of frustreert
schadebehandeling of is anderszins schadelijk in haar gedrag. Dan staat zowel de
klachtenregeling bij de verzekeringsmaatschappij open als de procesgang naar KiFiD
(onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of naar de gewone rechter.

Kuijpers & Kuijpers B.V..

Kuijpers & Kuijpers B.V. = de architect en bemiddelaar van de alternatieve
arbeidsongeschiktheidsoplossing, communicator naar vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers. Zij begeleidt de klant bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct.
Tevens treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.
Ook Kuijpers & Kuijpers is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer
12046979 en bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.017582.

Personeelswijzigingen.

Nieuwe medewerkers/indiensttreders, uitdiensttreders, omzetting contracten zijn wijzigingen die door de werkgever gemeld moeten worden.

Polisvoorwaarden.

Van toepassing zijn de polisvoorwaarden QLNA-WIA Hiaat Plus 2021 en de QLN-CM 2021.
De polisvoorwaarden blijven altijd bepalend voor het exacte antwoord omdat zij veel
gedetailleerder zijn opgesteld en veel meer unieke vragen helpen te beantwoorden. Deze ‘veelgestelde vragenlijst’ helpt de lezer op weg.

Premiebetaling.

De premiebetaling voor de verzekering verloopt via het ‘voorschot en na verrekening systeem’.
Na afloop van het jaar worden deze gegevens nogmaals opgevraagd en vergeleken. Als er
loongroei is geweest moet er premiegeld worden bijbetaald en is er sprake van een lagere
loonsom, dan volgt er terugbetaling van premiegeld.

Quantum Leben AG.

Quantum Leben AG = Dit is de verzekeringsmaatschappij die de alternatieve PAWW verzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert. Zij is een verzekeringsmaatschappij uit Liechtenstein. Aldaar staat zij onder toezicht van de Liechtensteinse FMA. In Nederland is Quantum Leben AG toegelaten door De Nederlandsche Bank en werkt in Nederland via TAF B.V.. Quantum Leben AG heeft zich aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD onder nummer 200.000382.

Nedasco.

Nedasco treedt namens Quantum Leben AG op als gevolmachtigde. Zij verzorgt de administratie en regelt de claimsbehandeling.

Welke personeelswijzigingen geeft u door?

Bij aanvang van de verzekering meldt uw werkgever de deelnemers bij ons aan. Als er tijdens de looptijd van de verzekering medewerkers bijkomen, uit dienst gaan of er een salariswijziging wordt doorgevoerd, moet u dat direct, maar in elk geval binnen een maand o.v.v. het polisnummer doorgeven aan Nedasco. Dat geldt ook bij salariswijzigingen.

WIA uitkering.

De uitkering wordt als volgt vastgesteld (70% x laatstverdiend loon) -/- uitkering uit de WIA -/- uitkering uit pensioen -/- uitkeringen uit hoofde van afspraken CAO -/- uitkeringen uit overige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen -/- PAWW uitkering -/- inkomen welke verdiend wordt met nieuwe arbeid).

WIA uitkering en salaris boven het maximum WIA-loon.

Indien een verzekerde voor aanvang arbeidsongeschiktheid een inkomen had welke hoger dan
het maximum WIA-loon reikte, dan dekt deze WIA verzekering tot aan 70% van het
laatstverdiende loon. Op de berekende uitkering worden in mindering gebracht de uitkeringen
WIA, PAWW, Pensioen, andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, CAO en het inkomen welke nog met werken wordt verdiend.

Ziek of arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering.

Indien de gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of van het dienstverband al
zodanig was dat de arbeidsongeschiktheid verwacht kan worden en raakt de medewerker binnen zes maanden na start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt, dan kan de verzekeringsmaatschappij de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren.

Ziek of arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering indien er al een WIA verzekering bestaat bij
aanvang.

Indien direct voor de start van de verzekering door of vanwege de werkgever een soortgelijke
verzekering op de medewerker van toepassing is, is de regeling van ‘ziek of arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering’ niet van toepassing. De uitsluiting/beperkingsbepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers. In de praktijk geldt dat indien er reeds dekking was onder de oude WIA verzekering, deze WIA verzekering het inkomensverlies opvangt binnen het raam van de indertijd overeengekomen afspraken. Het is belangrijk dat bij beëindiging van de lopende WIA-verzekering uitgebreid melding wordt gemaakt van alle zieken en arbeidsongeschikten. Op deze wijze blijven zij recht op verzekeringsdekking behouden ook al wordt deze verzekering beëindigd en voor het overige personeel voortgezet onder de Inkomensaanvulling verzekering voor Apothekers in dienstverband.

Aansprakelijkheid:
Als apotheker bent u verantwoordelijk voor een juiste verzekering van uw medewerkers. De minimale vereisten staan opgenomen in de geldende cao.

Direct regelen:
Het regelen van deze verzekering kan eenvoudig verlopen. Voor een directe aanvraag dienen beide onderstaande formulieren ingevuld, getekend en aan Kuijpers & Kuijpers toegezonden te worden.

Aanvraagformulier inkomensaanvulling Verzekering Apothekers in dienstverband
Nedasco Werknemersbestand behorende bij het Aanvraagformulier

U heeft al een WIA verzekering geregeld:
Het kan zijn dat uw bestaande verzekering al voorziet in de cao eisen. Laat dit goed controleren omdat u als werkgever aansprakelijk bent indien uw polis niet gelijkwaardig is aan de cao eisen.
Kuijpers & Kuijpers kan u helpen bij het beoordelen van deze eisen.

Gelieve beide formulieren invullen en ondertekend zenden naar apothekers@kuijpers-kuijpers.nl

Aanvraagformulier Inkomensaanvulling Verzekering Apothekers in dienstver…

Nedasco Werknemersbestand aanvraag